Regulament Program de Loialitate

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATOR

Prezentul program de fidelizare a clienților este organizat de către SC TASTE OF ASIA SRL, cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, str. București, nr. 47, tel: 0728 627 794, e-mail: contact@tasteofasia.ro.

SECȚIUNEA 2. MODALITATEA DE FIDELIZARE

Programul de fidelizare se va derula prin emiterea cardurilor de fidelitate TASTE OF ASIA, care vor fi acordate clienților magazinului situat pe str. București nr. 74, Cluj-Napoca.

SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE ELIBERARE A CARDULUI DE FIDELITATE TASTE OF ASIA

3.1. Cardul de fidelitate TOA se emite gratuit persoanelor fizice, clienți ai magazinului care îndeplinesc condițiile de la punctul 4.1. și solicită acest lucru.

3.2. Cardul de fidelitate TOA nu este un card de debit sau de credit și este recunoscut ca generator de drepturi doar în locația menționată și în condițiile prezentului regulament.

3.3. Cardul de fidelitate TOA se emite numai pe baza formularului de înscriere în programul de fidelitate, completat integral de client. Completarea parțială, incorectă sau ilizibilă a tuturor rubricilor formularului de înscriere dă dreptul organizatorului să refuze emiterea cardului de fidelitate TOA.

3.4. Prin completarea corespunzătoare a formularului de înscriere în programul de fidelitate, clientul aderă la termenii și condițiile prezentului regulament.

3.5. Organizatorul va preda personal Cardul de fidelitate TOA către client.

SECȚIUNEA 4. TERMENE ȘI CONDIȚII

4.1. Cardul de fidelitate TOA se acordă clienților care îl solicită și care cumpără cel puțin odată din magazinul TASTE OF ASIA. Pentru a primi Cardul de fidelitate solicitantul trebuie să completeze un formular de înscriere cu datele personale. Formularul de înscriere se găsește în magazin.

4.2. Cardul de fidelitate este nominal și netransmisibil. TOA își rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau înceta oricând programul de loialitate, fără notificare prealabilă.

4.3. Din momentul în care va intra în posesia Cardului de fidelitate TOA, posesorul acestuia va beneficia de următoarele avantaje:

– accesul la alte oferte dedicate exclusiv posesorilor de Carduri de fidelitate TOA

4.4. Clientul poate beneficia de reduceri numai prin prezentarea cardului în momentul când ajunge la casa de marcat cu produsele achiziționate.

SECȚIUNEA 5. DURATA DE VALABILITATE A CARDULUI DE FIDELITATE TOA

5.1. Cardul de fidelitate are valabilitate nelimitată.

5.2. Organizatorul are dreptul oricând să sisteze acest program de fidelitate, postând în acest sens un anunț pe site-ul propriu www.tasteofasia.ro, cu cel puțin șapte zile calendaristice anterior datei sistării. De la data sistării, Cardul de fidelitate TOA își pierde valabilitatea, clienții nemaiavând nici unul dintre drepturile dobândite în programul de fidelizare.

SECȚIUNEA 6. DREPTUL ORGANIZATORULUI DE A MODIFICA CONDIȚIILE PROGRAMULUI DE FIDELIZARE

Organizatorul are dreptul de a modifica oricând și așa cum consideră oportun și/sau necesar condițiile de derulare a programului de fidelizare și a prezentului regulament fără ca deținătorul Cardului de fidelitate să aibă dreptul să se opună sau să solicite despăgubiri. Orice modificare a programului de fidelizare sau a prezentului regulament intră în vigoare după șapte zile de la postarea unui anunț pe site-ul propriu www.tasteofasia.ro sau anunțat în magazinul TASTE OF ASIA.

SECȚIUNEA 7. DREPTUL ORGANIZATORULUI ÎN CAZ DE FRAUDĂ SAU ABUZ

În cazul unei utilizări frauduloase sau abuzive a Cardului de fidelitate, organizatorul are dreptul să anuleze acel card. Totodată, în cazul în care posesorul cardului are un comportament care aduce atingere bunei funcționări, patrimoniului, imaginii și/sau renumelui organizatorului (de exemplu comportament inadecvat, indecent sau jignitor în incinta magazinului, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugerea bunurilor organizatorului, sustragere de la plată etc.), organizatorul are dreptul să dezactiveze cardul de fidelitate folosit în scopurile nepermise menționate, clientul pierzând avantajele acordate prin cardul respectiv. În acest context, organizatorul are dreptul să refuze includerea clientului în programul de fidelitate sau continuarea programului în folosul acestuia.

SECȚIUNEA 8. PIERDEREA, FURTUL SAU DISTRUGEREA CARDULUI DE FIDELITATE

În cazul pierderii, furtului sau distrugerii Cardului, clientul are dreptul să se adreseze organizatorului în vederea înlocuirii cardului de fidelitate.

 

REGULAMENT CONCURS – “Cardul de fidelitate TOA”

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului ”Cardul de fidelitate TOA” (denumit în continuare „Concursul”) este TASTE OF ASIA SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. București, nr. 74.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, denumit în continuare „Regulament” care este obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFASURĂRII CONCURSULUI

Concursul se va desfășura în perioada 25 – 30 iunie 2018 în cadrul magazinului TASTE OF ASIA.

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai agenției de publicitate și ai celorlaltor companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să solicite și să completeze un formular de înscriere în vederea obținerii “Cardului de fidelitate”. Formularul va fi completat cu o adresă de email și număr de telefon valid și nume/prenume real.

SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Dedicăm toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:

Pentru obținerea cardului de fidelitate, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele, număr de telefon.

Scopul utilizării datelor personale:

Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre.

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de cumpărător, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

Pentru marketing

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobilepush/webpush/etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal pe perioada de valabilitate a cardului de fidelitate.

Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Pentru mai multe detalii consultați link-ul www.tasteofasia.ro/gdpr: Prelucrarea datelor cu caracter personal.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina TASTE OF ASIA SHOP de pe Facebook sau în cadrul magazinului.

Utilizatorul se poate înscrie în concurs în perioada 25 – 30 iunie 2018, astfel:

  1. Solicită cardul de fidelitate
  2. Completează formularul de înscriere și declarația de consimțământ în vederea prelucrării datelor cu caracter personal.
  3. Cumpără minim un produs din magazinul TASTE OF ASIA
  4. Primește cardul de fidelitate având un număr unic format din 13 cifre.
  5. Introduce în urnă partea detașabilă din formularul de înscriere în cadrul Programului de Fidelitate.

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Se vor acorda 3 premii constând în

  • Premiul 1 Platou sushi ”Family Pack Nigiri” + voucher de cumpărături de 200 lei.
  • Premiul 2 Platou sushi ”Nigiri Box Large1” + voucher de cumpărături de 150 lei.
  • Premiul 3 Platou sushi ”Nigiri Box Large2” + voucher de cumpărături de 100 lei.

SECȚIUNEA 7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

Fiecare participant primește un card de fidelitate având cod unic. Câștigătorii vor fi desemnați prin extragerea a trei coduri (participanți) prin platforma random.org

SECȚIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Câștigătorilor concursului li se va aduce la cunoștință rezultatul concursului în 72 de ore după încheierea acestuia, astfel: vor fi contactați prin mesaj pe email sau prin intermediul datelor de contact pe care le-au completate în formularul de înscriere.

În cazul în care câștigătorii nu trimit în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator sau dacă au furnizat date de contact eronate/incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, ales prin același mecanism.

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorilor din motive care nu țin de el.

Câștigătorii vor intra în posesia premiului după confirmarea datelor persoanele, după care vor avea la dispoziție 30 de zile pentru a se prezenta la magazinul TASTE OF ASIA în vederea ridicării premiului.

SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 30 iunie 2018, ora 16:00 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natură a face imposibilă derularea.

 SECȚIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit pe website-ul www.tasteofasia.ro și pe pagina oficială de Facebook. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe website-ul www.tasteofasia.ro sau pe pagina oficială de Facebook.

SECȚIUNEA 12. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul campaniei nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare.

SECȚIUNEA 13. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între TASTE OF ASIA SRL și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.

Start typing and press Enter to search